ОП "Русе арт"


 
www.ruseart.info
ОП "Русе арт"
Всички права запазени
©
2015
ОП "Русе арт"
пл. Свобода 4
7000 Русе
082 / 87 40 49
ruseart@gmail.com
Основна дейност. Видове Външна реклама. Обществени табла. Списъци и регистри и други

1. Основната дейност е предоставяне на услуги на населението в сферата на рекламата, а именно сключване на договори
за РИЕ /Рекламно-информационни елементи/ под 3 кв.м, съгласно изискванията на Наредба № 7 на ОбС - Русе и Цените за
заплащане на право за поставяне на РИЕ, съгласно Наредба № 16 на ОбС - Русе.

2. Видове Външна реклама, Искания, Необходими документи :
До ОП „Русе арт“ се подават Искания за разполагане на следните видове РИЕ, съгл. чл. 39, ал. 2 от Наредба № 7
на ОбС - Русe:
1.1 информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м /подвижни/преносими и върху стълбове/;
1.2 флажни рекламни материали /транспаранти и хоругви /;
1.3 специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами;
1.4 разлепване на афиши и плакати;
1.5 всички видове РИЕ под 3 /три/ кв.м.

За РИЕ от т. 1.1 и 1.2., след представяне на необходимата проектна документация /художествен проект, снимки,
фотомонтаж и др./ и попълване на Искане в ОП „Русе арт“, се сключват договори със срок до 1 /една/ година по т. 1.1, а
по т.1.2 - до 1 /един/ месец.
Специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами са реклами с кампаниен характер.
За РИЕ от т. 1.3. - специализирани рекламни автомобили с високоговорител, след представяне на разрешително от
Община Русе за организирано мероприятие и попълване на Искане в ОП „Русе арт“. Договорът се сключва за срока на
провеждане на мероприятието, но не по-дълъг от 1 месец и при спазване на изискванията на Наредба № 4 на ОбС-Русе.
За РИЕ от т. 1.3. - специализирани рекламни автомобили с поставени рекламни макети, както следва: Необходимо
е да се подаде Искане до кмета на Община Русе, съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 7 на ОбС-Русе. При съгласие от
кмета на общината, искането се препраща до гл. архитект на Община Русе за одобряване на схема и издаване на
разрешение за поставяне. След получаване на схема и разрешение за поставяне, е необходимо да се подаде искане до
ОП „Русе арт“ с приложените документи, на базата на които се сключва договор, но не по-дълъг от 1 месец и се заплаща
рекламно право, съгл. чл. 59, ал. 1, т. 44.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе.
По т. 1.4., след уточняване на броя на плакатите и периодичността на разлепване се издавана фактура за извършена услуга
от ОП „Русе арт“, съгл. чл. 59, ал. 1, т.44.2, буква „з“ от Наредба № 16 на ОбС - Русе.
По т. 1.5 за всички видове РИЕ под 3 кв.м със собствена стационарна конструкция, Исканията се подават до Гл.
архитект на Община Русе. След съгласуване на проектна документация и издаване на Разрешение за поставяне от
дирекция УТКС при Община Русе, в ОП „Русе арт“ се подава Искане за разполагане на РИЕ с приложена одобрена
проектна документация и Разрешение за поставяне, съгласно чл. 41 от Наредба № 7 на ОбС-Русе.
Договорите за РИЕ под 3 кв.м се сключват за 1 /една/ година, за флажни рекламни материали /транспаранти/ и
специализирани рекламни автомобили - за 1 /един/ месец.
3.1. ЦЕНИТЕ за заплащане право на поставяне на РИЕ са определени в чл. 59, ал.1, т.44 от от Наредба № 16 на ОбС -
Русе.
Цени на основните видове РИЕ, както следва:
· информационно-указателни табели - подвижни/преносими и върху стълбове - 15 лв. без ДДС до 1 кв.м.
едностранно.
Стандартни размери - 100/70см. Максимален размер до 1 кв.м. Заплаща се еднократно монтаж/демонтаж - 12 лв. без
ДДС.
· флажни рекламни материали - транспаранти и хоругви - 40 лв./ кв.м. на месец без ДДС - едностранно.
Стандартни размери за транспаранти - 500/70см., а за хоругви - от 1 кв.м. до 1,5 кв.м. Заплаща се еднократно
монтаж/демонтаж - 25 лв. без ДДС за транспарант, а за хоругва - 12 лв. без ДДС.
· специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност
високоговорители и с поставени рекламни макети/ с кампаниен характер - 25 лв./ден за автомобил  без ДДС.
· разлепване на афиши и плакати - до 100 бр. - 15 лв. без ДДС.
3.2. ЦЕНИТЕ за ползване на ВЪНШНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА са определени в чл. 59, ал. 1, т. 44.2, б. „ж“ от Наредба № 16
на ОбС - Русе, както следва:
Подиум - 12 лв. на кв.м. на ден без ДДС.
Сценично осветление - 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС.
Алуминиева ферма - 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС.
Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП „Русе арт“. За ползване на Външната
сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за
финансирани от общинския бюджет организации - безвъзмездно.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И АФИШНИ КОЛОНИ МОЖЕТЕ ДА                                                              
НАМЕРИТЕ ТУК
Начало
КОНТАКТ С НАС
WYSIWYG Web Builder